Transparantie in het aanbieden van diensten is essentieel. Indien u vragen heeft mbt. één of meerdere punten in de algemene voorwaarden van growyourself.be, mail gerust naar jonatan.delhem@growyourself.be

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met growyourself.be ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van growyourself.be.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van growyourself.be zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer:
2.1.1 De klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar growyourself.be.
2.1.2 De klant zijn akkoord geeft op een offerte van grwoyourself.be per e-mail
2.1.3 De klant de betaling vereffend van een eerste factuur in het kader van een reeks diensten die growyourself.be aanbiedt.

Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.2 Alle wijzigingen in de opdracht tijdens en/of na de levering van de diensten zijn het onderwerp van een bijkomende offerte.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang growyourself.be haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 150,00.

Artikel 4. Levering


4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven, en bindt growyourself.be niet. Tenzij expliciet anders vermeld in de offerte of per e-mail bevestigd door growyourself.be. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd wanneer de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of wanneer de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en die zich bij growyourself.be of op de locatie door de klant bepaald, bevinden, worden bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van growyourself.be betaalbaar ten laatste op de 30e kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan growyourself.be, Jonatan Delhem; Nieuwe baan 44, 1674 Bellingen kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
6.2. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op de 30e kalenderdag gerekend vanaf de factuurdatum door overschrijving op het rekeningnummer van growyourself.be. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door growyourself.be, is de klant aan growyourself.be een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 én een administratieve kost van €125,00. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt growyourself.be zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door growyourself.be gemaakte creaties niet gebruiken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. Growyourself.be verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van growyourself.be zijn middelenverbintenissen. growyourself.be is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een dienst voorzien wij in een transparante uitvoering.
7.2. Growyourself.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Growyourself.be zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel of werknemers, gevolgen van de toepassing van de aangeboden informatie welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van growyourself.be of een aangestelde.
7.3. De aansprakelijkheid van growyourself.be met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van growyourself.be. De totale aansprakelijkheid van growyourself.be, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan growyourself.be werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt growyourself.be geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
7.5. Growyourself.be kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van informatie geleverd en goedgekeurd voor gebruik door de klant. Growyourself.be gaat ervan uit dat elke, door de klant, verstrekte informatie gebruikt mag worden door growyourself.be tenzij expliciet vermeld door de klant dat growyourself.be daar geen gebruik van mag maken.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, presentaties, documenten, octrooien, aanvragen tot octrooien, publicaties, knowhow, alsmede rechten op databanken, onderzoeksresultaten en gegevens.
8.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een door de klant gevraagde dienst in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door growyourself.be ontwikkelde dienst.
8.3. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van growyourself.be te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal growyourself.be onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van growyourself.be waarvan hij kennis neemt.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft growyourself.be het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
9.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door growyourself.be verleende diensten betalen, alsook de kosten die growyourself.be moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bedrag dat growyourself.be nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor growyourself.be. Bovendien behoudt growyourself.be het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
9.3 Indien de klant zonder voorafgaande verwittiging niet aanwezig is op een afgesproken contactmoment in kader van. coaching of begeleiding, behoudt growyourself.be zich het recht de prestatie te factureren aan de klant.
9.4. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

10.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens

11.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verstrekt aan growyourself.be, heeft growyourself.be de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
11.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt growyourself.be persoonsgegevens van de door de klant opgegeven personen. De gegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘coaching’ en 'begeleiding', teneindeom met de klant in relatie te treden met betrekking tot de diensten. De personen hebben steeds een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 12. Referentie

12.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door growyourself.be voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van growyourself.be, tenzij anders overeengekomen.
12.2 De referentieportfolio van growyourself.be wordt in de ruime zin van het woord gevat en omvat zowel papieren als online portfolio's.
12.3 Het staat growyourself.be vrij om het voor de klant uitgevoerde werk als referentie op te nemen in online kanalen zoals, maar niet gelimiteerd tot, linkedin, facebook, instagram, podcasts en blogartikelen. 12.4 Artikel 12.1, 12.2, 12.3 zijn niet van toepassing voor coaching of begeleiding, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover growyourself.be geen controle heeft, bevrijden growyourself.be, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 14. Nietigheid

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen growyourself.be en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 15. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

15.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van growyourself.be. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel.

Artikel 16. Growyourself.be website

16.1 Algemeen

Deze website is eigendom van growyourself.be Contactgegevens: Adres maatschappelijk zetel: Nieuwe baan 44, 1674 Bellingen; BELGIE E-mail: jonatan.delhem@growyourself.be Ondernemingsnummer: BTW BE 0655.943.593RPR:…

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan growyourself.be of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

growyourself.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Naam onderneming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. growyourself.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Naam onderneming verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel, België bevoegd.

16.2 Privacybeleid

growyourself.be hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, growyourself.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:...(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan growyourself.be; Nieuwe baan 44, 1674 Bellingen; BELGIE E-mail: jonatan.delhem@growyourself.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot growyourself.be; ieuwe baan 44, 1674 Bellingen; BELGIE E-mail: jonatan.delhem@growyourself.be

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

growyourself.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

16.3 Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

16.4 Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.